:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

9 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายจำนงค์ บุญน้อย นายก อบต.วังดิน พร้อมด้วยคณะบริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างค่านิยมและวัฒธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการมอบนโยบายการต่อต้านการทุจริตและลงนามในประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร