:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจรยธรรม

15 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566 เวลา 10.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน โดยคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ โดยการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ LocalMooc ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร