:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับสมัครเด็กวันก่อนเรียน ปีการศึกษา 2566

7 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดิน ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการรับสมัครเด็กวัยก่อนเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
เกณฑ์การรับสมัครเด็กวัยก่อนเรียน
รับเด็กเกิด 2ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
(เด็กเกิดวันที่ 17พฤษภาคม 2563ถึง16พฤษภาคม2564)
หลักฐานการรับสมัคร
1.ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย 2ใบ
2.สำเนาสูติบัตร 1ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก 1ชุด
4.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดาและผู้ปกครอง 1ชุด
สิทธิพิเศษ
1.ชุดนักเรึยน 1ชุด
2.อาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
3.อาหารเสริม(นม)ตลอดปีการศึกษา
รับสมัครตั้งวันที่ 7 - 15 มีนาคม 2566 
(วัน เวลา ราชการ)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร