:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์สื่อวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2566

26 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

ด้วยองค์การสหประชาชาติ (United nations : UN) ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยืนยันเจตนารมณ์เข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อันเป็นวาระสำคัญของชาติเพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมทั้งตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่านเพื่อให้การป้องกันยาเสพติดของประเทศไทยบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังดินจึงเผยแพร่สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความรู้และการรับรู้ของประชาชน รวมทั้งร่วมขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดตามนโยบายและแนวทางตามที่กำหนดไว้ 

ขอขอบคุณสื่อประชาสัมพันธ์ : สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร