:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

อำนาจหน้าที่ อบต.วังดิน

1. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
    1.1 พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา 66
    1.2 มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
         - จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
         - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
         - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
         - ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
         - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
         - คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         - บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
         - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
    1.3 มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
         - ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
         - ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
         - ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
         - ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
         - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
         - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
         - บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
         - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
         - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
         - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
         - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
         - การท่องเที่ยว
         - การผังเมือง

2. อำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542
กำหนดให้อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ตามมาตรา 16 ดังนี้
     - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
     - การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
     - การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
     - การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
     - การสาธารณูปการ
     - การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
     - คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     - การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     - การจัดการศึกษา
     - การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
     - การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
     - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
     - การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
     - การส่งเสริมกีฬา
     - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
     - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
     - การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
     - การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
     - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
     - การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
     - การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
     - การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
     - การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
     - การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     - การผังเมือง
     - การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
     - การดูแลรักษาที่สาธารณะ
     - การควบคุมอาคาร
     - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
     - กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด