:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

สภาพภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง : ตำบลวังดิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ระยะทางห่างจาก อ.เมืองอุตรดิตถ์ ถึงตำบลวังดิน 28 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 47 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 29,375 ไร่ พื้นที่ราบ 17,663 ไร่ พื้นที่ภูเขา 11,712 ไร่

อาณาเขต : ทิศเหนือ ติดกับตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ / ทิศใต้ ติดกับตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ / ทิศตะวันออก ติดกับตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ / ทิศตะวันตก ติดกับตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์

ภูมิประเทศ : ลักษณะภูมิประเทศของตำบลวังดิน มีลักษณะลอนลาด ลอนชัน เป็นภูเขาส่วนมากมีที่ราบหุบเขาเป็นจุดๆทั่วไป ความสูงจากระดับน้ำทะเล 200-400 เมตร

การปกครอง : ตำบลวังดิน แบ่งเขตการปกครอง เป็น 10 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 4,734 คน เป็นชาย 2,334 คน หญิง 2,400 คน 1,408 ครัวเรือน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ได้ยกฐานะจากสภาตำบล ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 และเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน มีหมู่บ้านในการปกครอง 10 หมู่บ้าน