:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังดินเดิมเคยขึ้นอยู่กับตำบลบ้านด่านมีนายชัยนาม วงษ์พานิชเป็นกำนันตำบลบ้านด่าน เมื่อปีพ.ศ.2507แยกจากตำบลบ้านด่านมาตั้งเป็นตำบลวังดินโดยมีนายบุญมี วงษ์แก้ว เป็นกำนันคนแรกของตำบลวังดิน แต่เดิมตำบลวังดินมี 6 หมู่บ้าน ปัจจุบันมี 10 หมู่บ้าน คือ

หมูที่ 1 บ้านวังดิน
หมู่ที่ 2 บ้านวังดิน
หมู่ที่ 3 บ้านยางจุ้ม
หมู่ที่ 4 บ้านยางโทน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองป่าไร่
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโปร่ง
หมู่ที่ 7 บ้านวังข่า
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปอบ
หมู่ที่ 9 บ้านคลองสัมพันธ์
หมู่ที่ 10 บ้านวังดิน

ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลวังดิน เป็นคนไทยภาคเหนือ พูดภาษา “คำเมือง” (ภาษาเหนือ) วัฒนธรรมประเพณี สืบทอดมาจากคนภาคเหนือ