ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2021-10-19 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สถ./ผถ. ท้องถิ่น (ดู : 2)


2021-09-28 วันพระราชทานธงชาติไทย (ดู : 5)
2021-05-28 รณรงค์วันงดสูบบหรี่โลก 2564 (ดู : 74)
2021-04-19 สายด่วนนิรภัย (ดู : 80)
2021-03-19 ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการยึดหลักคาถา 5 ย. (ดู : 83)
2021-03-04 อัพเดทมาตรการ เข้า-ออก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 116)
2021-02-08 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 116)
2021-02-04 ประชาสัมพันธ์ !!! มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 64) (ดู : 130)
2021-01-14 ประชาสัมพันธ์ !!! ว็บแอป HUG UTT (ดู : 175)
2021-01-13 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ประชาชนตำบลวังดิน ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี (ดู : 134)
2021-01-07 ประชาสัมพันธ์ !!! การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและในชุมชน (ดู : 243)
2020-12-18 ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 84)
2020-11-25 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ดู : 279)
2020-10-21 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (ดู : 222)
2020-10-05 การดำเนินการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 บ้านหนองป่าไร่ (ดู : 245)
2020-09-29 เยี่ยมบ้านผู้พิการ หมู่ที่ 7 บ้านวังข่า (ดู : 219)
2020-09-29 เยี่ยมบ้านผู้พิการ หมู่ที่ 2 ต.วังดิน (ดู : 198)
2020-09-29 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 262)
2020-09-17 รักษ์โลก เริ่มได้ด้วย "5Rs" (ดู : 179)
2020-08-11 โครงการ "พัฒนาตำบลวังดิน" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ดู : 306)
2020-07-29 ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ New Normal (ดู : 310)
2020-07-24 กิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนสาย ห้วยปอบ-คลองสัมพันธ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม (ดู : 363)
2020-07-13 ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยงระดับชั้น ป.6 - ม.3 ณ โรงเรียนบ้านวังดิน (ดู : 365)
2020-07-09 รณรงค์การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs (ดู : 191)
2020-06-29 พ่นสารเคมีกำจัดยุงให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลวังดิน (ดู : 283)
2020-06-19 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 (ดู : 149)
2020-06-15 การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ดู : 212)
2020-06-11 รณรงค์การคัดแยกขยะ (ดู : 229)
2020-06-05 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนักบ้า (ดู : 384)
2020-06-05 วันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก "3 วิธีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม" (ดู : 180)
2020-06-01 การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน (ดู : 294)
2020-05-08 ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ (ดู : 217)
2020-05-05 โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลวังดิน (ดู : 382)
2020-04-22 วีดิโิอการคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R (ดู : 26)
2020-03-31 โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 383)
2020-03-18 มาตรฐานจริยธรรม 7 ประการ (ดู : 94)
2020-03-13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดทำหน้ากากอนามัยและจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง (ดู : 1077)
2020-03-06 รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด (ดู : 204)
2020-02-10 10 วิธีรักษาสิ่งแวดล้อม (ดู : 123)
2020-02-07 โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 (ดู : 314)
2020-02-05 สนับสนุนการใช้ภาชานะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ดู : 290)
2020-01-20 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.วังดิน ปี 2563 (ดู : 303)
2019-12-27 งดรับของขวัญปีใหม่ (No Gift Policy) (ดู : 95)
2019-12-09 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 89)
2019-11-13 8 แนวทางสอนลูกให้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ดู : 114)
2019-06-26 แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนร้องทุกข์ (ดู : 469)
2019-06-13 แก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ดู : 504)
2019-06-03 มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ (ดู : 238)
2019-05-30 โครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ อบต.วังดิน (ดู : 599)
2019-05-30 โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณสามแยกถนนสายเต่ตกอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปอบ (ดู : 577)
2019-05-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวังดิน ถนนสายบ้านวังดิน-ตำบลขุนฝาง (ดู : 464)
2019-05-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโปร่ง บริเวณถนนสายห้วยยิงสู้ (ดู : 471)
2019-05-30 โครงการขุดลอกคลองห้วยสว่าง บริเวณโค้งยายเหถึงที่นางแป้น แดงไสว หมู่ที่ 3 บ้านยางจุ้ม (ดู : 470)
2019-05-30 โครงการขุดลอกคลองห้วยโปร่ง บริเวณสายพ่อขาแพร่ถึงนานายเฉย หมู่ที่ 2 บ้านวังดิน (ดู : 476)
2019-05-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านนายจรัญ นุอินทร์ ถึงบ้านนายสาย สังข์ไทย หมู่ที่ 4 บ้านยางโทน (ดู : 498)
2019-05-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายรอด-ไร่นายปา แดงสด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปอบ (ดู : 447)
2019-05-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณถนนสายบ้านคลองสัมพัธ์ถึงหนองตูบลี้ (ดู : 475)
2019-05-30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังข่า-น้ำตกวังดิน หมู่ที่ 7 (ดู : 410)
2019-05-30 โครงการปรับปรุงพืนที่สนามกีฬาเอนกประสงค์พื้นที่ดินขุดดินถมไม่น้อยกว่า 11,210 ตร.ม. (ดู : 506)
2019-05-30 โครงการปรับปรุบซ่อมแซมถนนลาดยางแสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยปอบ-บ้านคลองสัมพันธ์ หมู่ที่ 8 (ดู : 592)
2019-05-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองตูบลี้ (ต่อจากของเก่า) บ้านหนองป่าไร่ หมู่ที่ 5 (ดู : 462)
2019-05-30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (พร้อมฝาปิด) บริเวณบ้านนายทองหล่อ จันทร์พริก บ้านวังดิน หมู่ที่ 10 (ดู : 445)
2019-05-30 โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายแก้ว เรือนคำ ถึงนานายประดล หลวงจันทร์ บ้านวังข่า หมู่ที่ 7 (ดู : 478)
2019-05-30 โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาออกจากระบบประบาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 3) บ้านวังข่า (ดู : 540)
2019-03-06 จุดทิ้งขยะอันตราย ตำบลวังดิน (ดู : 332)
2019-01-04 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 279)
2018-11-26 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (ดู : 586)
2018-11-22 ข้อบัญญัติปี 2561 (ดู : 677)
2018-11-22 ข้อบัญญัติปี 2562 (ดู : 698)
2018-11-20 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาและผู้นำฝ่ายปกครอง (ดู : 669)
2018-11-08 รณรงค์ป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการ (ดู : 291)
2018-08-07 ภาษีป้าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 448)
2018-08-07 ข้อบัญญัติ เรื่องการกำหนดและเรียกเก็บอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.2561 (ดู : 435)
2018-06-28 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ดู : 869)

2021-01-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีนเสริมเหล็ก หมู่ 10 (ดู : 62)


2021-01-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ 5 (ดู : 69)
2020-12-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ดู : 66)
2020-12-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ดู : 67)
2020-11-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเท้า อบต.วังดิน (ดู : 65)
2020-11-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 68)
2020-11-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 66)
2020-10-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับจากภัยภิบัติ (ดู : 62)
2020-09-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างโครงการวางท่อเมน หมู่ 7 และ หมู่ 1 (ดู : 62)
2018-11-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงว่อมแวมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.71-001 สายบ้านห้วยปอบ-บ้านคลองสัมพันธ์หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปอบ (ดู : 771)
2018-11-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงว่อมแวมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.71-002 สายบ้านวังข่า-น้ำตกวังดิน หมู่ที่ 7 บ้านวังข่า (ดู : 770)
2018-11-20 การจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 388)

2021-06-14 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 26)


2020-12-24 ประชาสัมพันธ์ !!! ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 134)
2020-09-02 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 27)
2020-06-20 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (กรมธนารักษ์) (ดู : 27)
2020-06-20 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน (กรมธนารักษ์) (ดู : 26)
2020-06-20 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 48)
2020-04-23 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 45)
2020-04-23 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 26)
2019-10-04 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 67)
2019-02-12 บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 336)
2019-01-04 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 243)

ภาพกิจกรรมอบต.วังดิน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ผลกระทบจากโรคลัมปี สกิล

กิจกรรมการเรียนการสอน On - hand ณ บ้านผู้เรียน

บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค "ลัมปี สกิน"

ทำความสะอาดและปรับปรุง ร.ร.บ้านหนองป่าไร่ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI)
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th