ภาพกิจกรรม

มอบของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคในการดำรงชีพให้แก่นางสาวสุพรรษา อินตะนัย

วันที่ 11 มีนาคม 2564 อบต.วังดินโดยท่านประธานสภา อบต.วังดินได้มอบของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคในการดำรงชีพให้แก่นางสาวสุพรรษา อินตะนัย ราษฎรผู้มีฐานะยากจนอ
อยู่บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 2 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th