ภาพกิจกรรม

มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมจากกองทุนผู้สูงอายุ

อบต.วังดิน มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมจากกองทุนผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 10 นางผัน นวลใส และบ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 7 นายเมือง น้องแก้ว ขอขอบคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์มา ณ โอกาสนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th