:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประสาท ติคำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
นายนเรศ ตะโค้
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
นางสาวยุพิน คำเงิน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
นายอดิศักดิ์ กุลมิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน หมู่ที่4
นายอรุณ พูนพิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน หมู่ที่5
นางสาวภาดา ทาสีเงิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน หมู่ที่6
นายสมเดช บัวดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน หมู่ที่7
นายประสาท งอกไม้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน หมู่ที่8
นางทองสุข ใจกัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน หมู่ที่9
นายสายลม หลงมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน หมู่ที่10