:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th
กองคลัง
นางสายฝน กาญจน์แก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางภรนิพา จันทร์คำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศาธิตา รบชนะชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางอนัญญา กว้างยาว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางลัดดา คงตาล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวลัดดาวัลย์ เหลี่ยมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ