:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th
กองช่าง
นายสุรชัย ฉลอม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายอนิรุจน์ อ้วนสอาด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายวุฒิชัย กว้างยาว
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายไอศูรย์ สุวรรณศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายวิชิต ลือฤทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายกีฑา ศรีเนตร
ผลิตน้ำประปา
นายวุฒิชัย น้อยปลิว
ผลิตน้ำประปา
นายปัญญา อุดกันทา
ผลิตน้ำประปา
นายวีระเชษฐ์ เอี่ยมมะเฟือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายกรกฎ แก้วแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุทัศน์ จันทร์จร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอดุลย์ ขุนอินโพธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธนพงษ์ อยู่ม่วง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายภาณุพงศ์ อาวาทย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายทวีศักดิ์ อุดกันทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ