:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร
นายจำนงค์ บุญน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
081-0375451
นายเสมอ วงษ์เนียม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
087-8430388
นางสาวอำพร มีอินถา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
085-7328818
นายสงบ มีอินถา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
065-5053744