:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายศุภฤกษ์ แข่งขัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
093-2232924
นางสายฝน กาญจน์แก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
098-2351556
นายสุรชัย ฉลอม
หัวหน้าสำนักปลัด
083-4245655
นายสุรชัย ฉลอม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
083-4245655