:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5581-9089 อีเมล์ : saraban@wangdin.go.th
สำนักปลัด
นายศุภฤกษ์ แข่งขัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
นายสุรชัย ฉลอม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางพสชนัน ฉลอม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสนอง กาญจน์แก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ.ส.อ.อนุวัฒน์ เตชัย
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางวิริยา ถาคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสุนนท์ชัย ทามณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางพิมพ์ศรี ไตรยราช
ครู ค.ศ. 1
นางจิราภา ภูแช่มโชติ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางรจนา สุขโภชน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอนันต์ บุญจันทร์
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายประเวทย์ เนตรจำนงค์
ดับเพลิง
นายเอกชัย ท้วมจันทร์
ปฏิบัติงานทั่วไป
นายณรงค์ พรมสูง
ขับรถยนต์
นางปิยะนันท์ โตแห้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางวนิดา ศรีเนตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายดัด กุลบุตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางทอง ทองแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางทุมวัน ฉันทะกรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวตุ๋ย หม่อมปุก
พนักงานจ้างเหมาบริการ